KATOWICE RYNEK- KONCEPCJA

Lokalizacja: Katowice

 

Koncepcja: 2012 - 2013

 

Profil: przetarg

 

Projekt wykonano we współpracy z Usługi Architektoniczno - Budowlane Venit Ewa Przybył - Zboińska.

Rynek w Katowicach.

Powodowani licznymi wypowiedziami i publikacjami, pragniemy wyjaśnić niejasności, które powstały wokół ostatniego przetargu ograniczonego na projekt rynku w Katowicach. Czynnie uczestniczymy w postępowaniu i chcielibyśmy aby nasz projekt został jak najszybciej przedstawiony w środkach masowego przekazu. Wnioskowaliśmy do Zamawiającego o udostępnienie naszej pracy opinii publicznej, jednak nie uzyskaliśmy zgody Komisji Przetargowej. 

 

Nasze firmy jako konsorcjum:

 

Usługi Architektoniczo - Budowlane Venit Ewa Przybył – Zboińska

oraz 

 

DiG Sowińscy - Architekci Sp.j.,

 

przygotowały ofertę, której częścią była koncepcja projektowa.

 

Położyliśmy nacisk na spełnienie wszystkich wymogów Zamawiającego zawartych w SIWZ, zwłaszcza w kwestii idei projektowej. Zdając sobie sprawę, że jest to temat kluczowy dla Miasta Katowice włożyliśmy w przygotowanie opracowań duży nakład pracy i osobiste zaangażowanie z oczywistego powodu, że jako mieszkańcy Aglomeracji dobrze zmany to miejsce.


Niestety Komisja Przetargowa niesłusznie odrzuciła naszą pracę stwierdzając jej niezgodność z wymaganiami przetargu. Kierowani głębokim przekonaniem o spełnieniu wszystkich wymogów Zamawiającego skierowaliśmy skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wyrok KIO przyznał nam rację oraz nakazał Zamawiającemu ponowne ocenienie naszej pracy. Mimo to Komisja Przetargowa doszukała się kolejnych niesłusznych niezgodności naszej koncepcji z wymogami przetargu. Przekonani o swojej racji jesteśmy zmuszeni skorzystać ponownie z przysługującego nam prawa i odwołać się do KIO.

NASZA WIZJA CENTRUM.

Teren objęty koncepcją konkursową stanowi przestrzeń zlokalizowaną w samym centrum Miasta Katowice, na przecięciu głównych arterii komunikacji  - kołowej, tramwajowej i pieszej,  w pobliżu ważnych obiektów Miasta Katowice. Wytyczono główną oś widokową miasta z kierunku południe – północ, łączącą Kopułę Katedry Chrystusa Króla z Rondem Sztuki i mijającą SPODEK, która stała się główną osią kompozycyjną terenu opracowania objętego konkursem. 

Główną strategią projektową stało się utworzenie  nowej, autonomicznej przestrzeni publicznej jako elementu scalającego różnorodne formy zastanej zabudowy. Celem nadrzędnym w kontekście urbanistycznym stało się  symboliczne połączenie istniejącej zabudowy „starych” Katowic z nową częścią miasta. Najpierw zostało wybrane miejsce - punkt, wynikające z analizy głównych osi urbanistycznych. W konsekwencji tych przemyśleń powstała dominanta w formoe wysokiej, strzelista iglicy – element wskazujący najważniejsze miejsce. Jednoznaczny symbol identyfikujący przestrzeń, spajający nową i starą część miasta, który nie przesłania i nie dzieli.
 
Czysta forma iglicy, modernistyczna i uniwersalna oraz śmiała konstrukcja inżynierska ma być symbolem potencjału intelektualnego, triumfu śląskiego przemysłu i możliwości technicznych regionu. Iglica powinna być traktowana jak monument, który może upamiętnić rocznicę 150-lecia Katowic w 2015r. Potraktowano ją  jako „bramę miejską” usytuowaną na przecięciu głównych osi widokowych  i kompozycyjnych.  Diamentowa Iglica  akcentuje przestrzeń wielofunkcyjnego Placu Śląskiego od strony północnej, stanowiąc wyraźną, widoczną z daleka funkcję identyfikującą miejsce  oraz zamkniecie/ otwarcie  widokowe, redefiniujące pierwotnie rozproszoną  przestrzeń zastanego obszaru.
 
Ideą funkcjonalną, wokół której zbudowany jest projekt, jest stworzenie w Centrum odpowiedniej przestrzeni przeznaczonej dla  aktywności społecznej i rekreacyjnej dla mieszkańców Katowic i aglomeracji, która jako całość stanowi Plac Śląski. Zaprojektowana przestrzeń składa się z Placu Głównego  oraz otaczających go mniejszych wnętrz urbanistycznych – Placu Historycznego, Placu Teatralnego, Placu Kwiatowego, Pasażu Wielofunkcyj- nego, Skweru Rekreacyjnego, Skweru Harcerzy.
 
Ewa Przybył - Zboińska,
Grzegorz Sowiński.